sidebar

RASKE KÜTTEÕLI

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seadustega lõpetati 1.01.2015 õlikateldes kasutatud kerge kütteõli erimärgistamine ja tõsteti aktsiisimäär diislikütusega samale tasemele ning 1.05.2015  keelati erimärgistatud diislikütuse kasutamine kütmiseks.

Kerge kütteõli aktsiisimäära tõus tähendab kodutarbijatele küttekulude kasvu umbes 40%. Omanike Keskliidu liikmeküsitlus on näidanud, et aastas kulub ühe eramu kütmisele keskmiselt 1000-3000 liitrit vedelkütust. Tehes arvutuse 2000 liitriga, oleks erimärgistatud diislikütusega kütmisel kujunenud hinnaks ca 1000 eurot (hulgihind aprillis 2016 ca 0,5 €), diislikütusega kütmisel oleks kulu 1800 eurot (hulgihind aprillis 2016 ca 0,9 €). Lisakulu oleks 800 eurot aastas.

Õlikatelde omanikud ei pea aga diislikütusega kütma ega õlikatlaid muule kütteliigile ümber ehitama asuma, sest turule on toodud odavam arvestatav alternatiiv diislikütusele – raske kütteõli. Raske kütteõli aktsiisimäär (58€ tonni kohta 2016.aastal) on tunduvalt madalam kui diislikütusel (448€ tonni kohta 2016. aastal) ning sellest tulenev kokkuhoid kütmisel ca 25%.

Raske kütteõli on kollane läbipaistev naftasaadustele omase kerge lõhnaga vedelik, mis kuulub gaasiõlide fraktsiooni nii nagu (erimärgistatud) diislikütus ja kerge kütteõli. Raske kütteõli eripõlemissoojuse näitaja jääb 40-43 MJ/kg juurde, mis on sarnane kerge kütteõli näitajale ja tähendab seda, et põletades 1 kg rasket kütteõli saab sama palju soojust ja energiat nagu kergest kütteõlist või diislikütusest.

Raske kütteõli tihedus ja leekpunkt vastavad kerge kütteõli näitajatele, erinevuseks teistest kütteõlidest on aurumise kergus (destilleerumine) 360 kraadi juures, mis raskel kütteõlil on rohkem kui 85 mahuprotsenti. Kergel kütteõlil on see näitaja väiksem kui’ 85%.

Meie müüdav raske kütteõli vastab keskkonnaministri määrusega „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika” kehtestatud nõuetele.

Raske kütteõli on tollijärelevalve all ja omandiõiguse ülemineku korral tuleb nii müüjal kui ostjal tehingu toimumine kinnitada Maksu- ja Tolliameti järelevalve infosüsteemis vastavalt rahandusministri 11. märtsi 2010. a. määrusega nr 14 kehtestatud „Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord” § 4-le https://www.riigiteataja.ee/akt/13286245

AKTSIISIKAUBA OMANDIÕIGUSE ÜLEMINEKU TAOTLUSE KINNITAMISE JUHEND
http://www.emta.ee/sites/default/files/ariklient/toll-kaubavahetus/tollisusteemide-kasutajatele/jvis/juhis_jvis_taotluse_kinnitamiseks_01.07.2014.pdf

Tellides ettevõttele rasket kütteõli esmakordselt, tuleb teil ennast registreerida Maksu- ja Tolliameti järelevalve infosüsteemi (JVIS) kasutajaks. Juhendi leiate siit: http://www.emta.ee/sites/default/files/e-mta-eng/volituste_ja_kasutajaoiguste_administreerimise_juhend.pdf

Tellides ettevõttele rasket kütteõli esmakordselt, tuleb teil ennast registreerida Maksu- ja Tolliameti järelevalve infosüsteemi (JVIS) kasutajaks. Juhendi leiate siit: http://www.emta.ee/sites/default/files/e-mta-eng/volituste_ja_kasutajaoiguste_administreerimise_juhend.pdf

Raske kütteõli käitlemist reguleerivad seadused:

Vedelkütuse seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/VKS

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/13152698

Vedelkütusevaru seadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/12794210

Nõuded vedelkütusele https://www.riigiteataja.ee/akt/118032014008

Nõuded raskele ja kergele kütteõlile „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika”  https://www.riigiteataja.ee/akt/128062013007

Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/13286245